Ліцензії

Ліцензії

 

Банк діє на підставі Закону України “Про банки та банківську діяльність”, Статуту та банківської ліцензії Національного банку України від 25 червня 2018 №105. На основі банківської ліцензії Банк має право здійснювати наступні операції:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;
 • надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
 • придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
 • лізинг;
 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
 • випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій;
 • інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

Згідно з дозволом Національного банку АТ «КОМІНВЕСТБАНК» має право на здійснення:

1. Операції з валютними цінностями (Генеральна ліцензія НБУ на здійснення валютних операцій від №105-3 від 16.07.2018):

 • неторговельні операції з валютними цінностями;
 • операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;
 • операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;
 • ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;
 • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
 • торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];
 • торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;
 • залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;
 • залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;
 • торгівля банківськими металами на валютному ринку України;
 • торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;
 • валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому - сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281;
 • валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно зі статтею 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та не зазначені в абзацах другому - сімнадцятому розділу другого Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.08.2011 № 281.

2. Емісія власних цінних паперів.

3. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.

4. Здійснення інвестицій в статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

5. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

 • з інструментами грошового ринку;
 • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
 • з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

6. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

Також Банк має ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме:

7. Депозитарна діяльність депозитарної установи, ліцензія серія АЕ №263480 від 01.10.2013 року видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на необмежений строк.

8. Діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), ліцензія серія АЕ №294465 від 16.10.2014 року видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на необмежений строк.

9. Діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність), ліцензія серія АЕ №185332 від 29.11.2012 року видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на необмежений строк.

Версія для друку